จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

รายชื่อนักศึกษา

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 11 (2560)

- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1. นางสาวปัทมา พากุล
  2. นางสาวอุทัยวรรณ แถวจันทึก
  3. นายรุ่งโรจน์ มีแก้ว
  4. นายพฤทธิพงศ์ บุญประจันทร์
  5. นางสาวจุฑารัตน์ วิวิจไชย
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  6. นางสาวทัศมาลี ประเสริฐสังข์
  7. นางสาวพาริณี โลมาอินทร์
  8. นางสาวพรพิมล สุ่มมาตย์

 

    นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 10 (2557)

- กลุ่มวิชาเคมี
  1. นายเศรษฐา เรืองไชย
  2. นางสาวพรกนก คำศรี
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  3. นายวิชิต ไชยเวศ
  4. นางสุภาพ รัตนชัย

 

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 9 (2556)

- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1. นายศรายุทธ ทองทิพย์
  2. นางสาวบุษยมาศ พลเขมร
  3. นางสาวอรพรรณ ตาลอินทร์
  4. นายธีระ เสนมา
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  5. นางสาววาสนา โสดาวิชิต
  6. นางสาวนิชาดา ชานุชิต

 

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 8 (2555)

- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1. นางสาวนีรนุช สลอดสุข
  2. นายชาญฤทธิ์ เมืองพวน
  3. นางสาววรนุช บัณฑิตย์
  4. นางสาวรจนา เพ็งเก่ง
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  5. นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล
  6. นางสาวจารุชา สุสุวรรณ
  7. นางสาวศุภากร บุบผามาตานัง

 

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 7 (2554)

- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1. นางสาวอรุณี ระเริงรัมย์
  2. นางศิริลักษณ์ แก้วอุดม
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  3. นางสาวนภารัตน์ เกษารัตน์
  4. นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว
  5. นายนัฐพงษ์ ทองค้อ

 

   นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่นที่ 6 (2553)

- กลุ่มวิชาฟิสิกส์
  1. นางสาวรุ่งอรุณ มาตรา
  2. นางสาวฉัตรกาญจน์ นามวิเศษ
- กลุ่มวิชาเคมี
  3. นางไพบูลย์ แสงศีลา
  4. นางสาวเพ็ญสิริ นนตะเสน
  5. นายณรงค์ศักดิ์ บุญพุ่ม
- กลุ่มวิชาชีววิทยา
  6. นางอรพินทร์ โพธิ์หะนาม
  7. นายสุทธิดล สุรพงษ์รัตน์
  8. นางบุญชู โสดาคำแสน