จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 30 July 2018

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์ ราชภัฏอุดรธานีวิชาการ ประจำปี 2557
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ชั้น 1 อาคาร 1 (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ)

 

ผลการประกวดแขนกลไฮดรอลิก
1. รางวัลชนะเลิศ  (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท)
          โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นายพิศิษฐ์ แสนอ้วน
นายวาสุเทพ วิบูลย์กูล
นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า (อาจารย์ที่ปรึกษา)
2. รางวัลรองชนะเลิศ  (ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท)
          โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร นายกฤษรินทร์ มุงเคน
นายกิตติศักดิ์ คงแถลง
นายพิพัฒน์ วังคำหาญ
นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา (อาจารย์ที่ปรึกษา)
3. รางวัล Popular Vote  (ได้รับเกียรติบัตร)
          โรงเรียนเซนต์เมรี่ นางสาวพรนภัส ต้นตะภา
นางสาวบอนนี่ เหมือนฝัน เม็คเคย์
นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย
นางสาวธิดารัตน์ กุลตังวัฒนา (อาจารย์ที่ปรึกษา)

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก
ทีมที่ ชื่อโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน
1. โรงเรียนกระจ่างวิทย์ นางสาวพรรนิดา บุญเต็ม เด็กชายธนโชติ หากันได้
เด็กชายกิตติภูมิ ศรีบุญโฮม
เด็กชายนิติภูมิ สีหนาท
2. โรงเรียนกระจ่างวิทย์ นางสาวกิตติยา พุทธาธร เด็กชายวิศรุต หลักมั่น
เด็กชายวรเชษฐ์ สร้อยสังวาล
เด็กชายจักรรินทร์ ดวงมาลัย
3. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา นางศรีนภา ขุลีดี นายทศพร ปิยมาตย์
นายภควัฒน์ ศิริพันธ์
นายเจษฎา สุนสิน
4. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา นายอรรณพ สิมพิลา นายภาณุวัฒน์ นาละคร
นายสุริยะ ชาติหวาน
นายสิรวิชญ์ สิทธิพิสัย
5. โรงเรียนไชยวานวิทยา นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ เด็กชายพลวิทย์ พรมเสาร์
เด็กชายณภัทร์ภณ กงซุย
เด็กชายวัชรพงษ์ โพธิ์นอก
6. โรงเรียนไชยวานวิทยา นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ นายภควัต ปาปะโม
นายนัทธพงษ์ คำควร
นายไพศาล  ทศแสง
7. โรงเรียนตาดทองพิทยาคม นางสาวพิชญา แก้ววันทา เด็กชายเดชอนันต์ คนคม
เด็กชายจรูญ คำผาย
เด็กชายอานนท์ จันหัวเรือ
8. โรงเรียนสังคมวิทยา นางสาวนันทินี ไม่แพ้ นางสาวอภิญญา จินดาหอม
นายทินกร โยธาชร
นายอัษฎาวุธ ชาอินทร์
9. โรงเรียนสังคมวิทยา นางสาวณัฐชยา โพธินักขา นางสาวนฤมล ยืนยาว
นายปิยะณัฐ หมื่นสา
นายอมรชัย มีวัฒนะ
10. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางสาวสุริยะพร ยอดสง่า นายพิศิษฐ์ แสนอ้วน
นายวาสุเทพ วิบูลย์กูล
 
11. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร นางพรทิพพา อัคชาติ นางสาวอาทิตยา โคตรสมบัติ
นายปรีชา กำแหงนา
 
12. โรงเรียนเทศบาล 5
สีหรักษ์วิทยา
นางสาวสุพัตรา นารอง เด็กชายชนะวงค์ มาสุข
เด็กชายสหรัฐ มณีเนตร
เด็กชายณัฐวุฒิ ธิโสภา
13. โรงเรียนเทศบาล 5
สีหรักษ์วิทยา
นางสาวสุพัตรา นารอง เด็กชายศุภสิน กิตติธนกันต์
เด็กชายปรัชญา สีประเสริฐวัน
เด็กชายกรกร พาธุระ
14. โรงเรียนกู่แก้ววิทยา นางรุ่งอรุณ โสภากุล นายกิตติพงษ์ มั่งมูล
นายสิทธิศักดิ์ จันทะแจ่ม
นายนิธิเบธศ์ มุธิตา
15. โรงเรียนเซนต์เมรี่ นางสาวธิดารัตน์ กุลตังวัฒนา นางสาวพรนภัส ต้นตะภา
นางสาวบอนนี่ เหมือนฝัน เม็คเคย์
นางสาวธนวรรณกร บุรีเพีย
16. โรงเรียนเซนต์เมรี่ นางสาวชญานันทน์ ทองทวี นางสาวสิรายุ อินทสิทธิ์
นางสาวรัตนพร ขัตติยะราช
นางสาวอริสรา บุญวิเศษ
17. โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา นายกฤษรินทร์ มุงเคน
นายกิตติศักดิ์ คงแถลง
นายพิพัฒน์ วังคำหาญ

 

รายชื่อผู้นำแขนกลมาร่วมแสดงในงาน
  ชื่อโรงเรียน อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อนักเรียน
1. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ นายอรรถพล ไชศรีจันทร์
นายเกรียงไกร สิงห์สมบัติ
 
2. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโชติหิรัญ นายณัฐพล คณะวาปี
นายทัศนัย คำเทียม
นายศักดิ์สิทธิ์ สีวะสุด
3. โรงเรียนเซนต์เมรี่ นางสาวธิดารัตน์ กุลตังวัฒนา นางสาวณัฐริกา พลประเสริฐ
นางสาวสิรภัทร ชวนะโรจน์ฤทธิ์
นางสาวสุภุคชญา ศรีวิชยางกูร
4. โรงเรียนเซนต์เมรี่ นางสาวชญานันทน์ ทองทวี นางสาวกลิ่นบุปผา ประพจน์โสภานนท์
นางสาวภัทราวดี ประชุมชัย
นางสาวปิยาพร กิ่งภูเขา

 

กิจกรรม/นิทรรศการ
 • นิทรรศการบัณฑิตวิทยาลัย (จาก โครงการบัณฑิตศึกษา สู่ บัณฑิตวิทยาลัย)
 • นิทรรศการผลงานวิจัยระดับปริญญาโท-เอก ในสาขาต่างๆ
 • นิทรรศการผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของอาจารย์และนักศึกษา
 • การแสดงสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
 • การประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Toys)
 • การประกวดแขนกลไฮดรอลิก (Hydraulic Arm)
 • การจัดกิจกรรมรถขวดน้ำ (Air Jet Car)

 

สถานที่จัดงาน
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ระยะเวลาการจัดงาน
วันที่ 18 - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
 
หน่วยงาน
          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
ที่ปรึกษาโครงการ
          รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
          ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
          ดร.ไพศาล แน่นอุดร
          ประธานกรรมการประจำสาขาวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา
 
คณะกรรมการดำเนินโครงการ
          ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ประธานกรรมการ
          ดร.สมฤดี ศรีทับทิม กรรมการ
          ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
          ดร.นิคม วงศา กรรมการ
          ดร.วิวรรธน์ แก่นสา กรรมการ
          ดร.ปิยวดี ยาบุษดี กรรมการและเลขานุการ
          นายเอกภพ โอตาคาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          นางสาวศิรินา วาจาสัตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
          นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
คณะกรรมการประกวดแขนกลไฮดรอลิก
          ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ประธานกรรมการ
          ดร.สมฤดี ศรีทับทิม กรรมการ
          ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
          ดร.นิคม วงศา กรรมการ
          ดร.วิวรรธน์ แก่นสา กรรมการ
          อาจารย์อดิศักดิ์ ทาขุลี กรรมการ
          อาจารย์ปณวรรต คงธนกุลบวร กรรมการ
          อาจารย์คณิศร จี้กระโทก กรรมการ
          ดร.ปิยวดี ยาบุษดี กรรมการและเลขานุการ

 

การสมัครเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก
 
การสมัครเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในการสมัคร

          กรุณากรอกข้อมูลในแบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิกให้ครบถ้วน แล้วส่งแบบตอบรับดังกล่าวมายังโทรสารหมายเลข 042-248680 หรือทางอีเมล์ udruphysics@yahoo.com ภายในวันที่ 15 สิงหาาคม 2557

ดาวน์โหลด :
หนังสือราชการเชิญผู้เข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก
แบบตอบรับการเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ดร.ปิยวดี ยาบุษดี โทร. 081-640-8115
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิกทางเว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/scied/

 

กติกาและข้อกำหนดการเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก

 • ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมประกวดเป็นทีม สมาชิกในทีมต้องไม่เกิน 4 ท่านประกอบด้วยนักเรียน 3 ท่านและอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • โรงเรียนหนึ่งแห่งจะส่งทีมเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิกได้ไม่เกิน 2 ทีม
 • ทีมที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจากโรงเรียน โดยนำเอกสารมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
 • ทีมที่เข้าร่วมประกวดจะต้องตั้งแสดงแขนกลไฮดรอลิกของตนเป็นเวลา 2 วัน คือ วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น.
 • แขนกลไฮดรอลิกที่ตั้งแสดงในงานจะต้องมีสมาชิกในทีมอย่างน้อย 1 ท่านคอยดูแลและสาธิตการทำงานของแขนกลไฮดรอลิกต่อผู้ที่สนใจเข้าชม
 • แขนกลไฮดรอลิกจะต้องทำจากวัสดุเหลือใช้ และจะต้องไม่มีส่วนประกอบที่ใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 • แขนกลจะต้องประกอบด้วยชุดไฮดรอลิกอย่างน้อย 3 จุด แต่ไม่เกิน 8 จุด และตั้งอยู่บนฐานที่มั่นคง (ชุดไฮดรอลิกประกอบด้วยหลอดฉีดยา 2 หลอดและสายยาง 1 เส้น)
 • ของเหลวที่เป็นตัวกลางสร้างแรงดันภายในหลอดฉีดยาจะต้องใช้ น้ำเปล่า เท่านั้น
 • แขนกลไฮดรอลิกจะต้องสามารถจับ-ว่างวัตถุได้ สามารถเคลื่อนย้ายวัตถุจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง (วัตถุ คือ กระป๋องเปล่าน้ำอัดลมแบบสลิมขนาด 325 มล.)
 • แขนกลไฮดรอลิกต้องสามารถหมุนรอบแกนหมุนได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา
 • ขนาดของแขนกลไฮดรอลิกจะต้องมีขนาดไม่เกิน 70cm x 70cm x 80cm (กว้าง x ยาว x สูง)

ดาวน์โหลด : กติกาและข้อกำหนดการเข้าร่วมประกวดแขนกลไฮดรอลิก

 

รางวัลการประกวดแขนกลไฮดรอลิก
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
3. รางวัล Popular Vote ได้รับเกียรติบัตร

รางวัล Popular Vote เป็นรางวัลที่ให้แก่ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด
จากการให้คะแนนของผู้เข้าชมงาน

 

ขอขอบคุณ คุณวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนเงินรางวัล

 

กำหนดการประกวดแขนกลไฮดรอลิก
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. จัดแสดงแขนกลไฮดรอลิก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 16.00 น. จัดแสดงแขนกลไฮดรอลิก
 
วันที่ 19 สิงหาคม 2557
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. จัดแสดงแขนกลไฮดรอลิก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย)
13.00 – 14.00 น. จัดแสดงแขนกลไฮดรอลิก
14.00 – 15.00 น. คณะกรรมการให้คะแนนแขนกลไฮดรอลิก
15.00 – 16.00 น. ประกาศผลการประกวด มอบรางวัลและเกียรติบัตร

ดาวน์โหลด : กำหนดการการประกวดแขนกลไฮดรอลิก

 

แผนที่จัดงาน