จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

ศิษย์เก่า

   มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2560

1. อาจารย์พรทิพพา อัคชาต รุ่นที่ 4 (ฟิสิกส์)
2. อาจารย์นีรนุช สลอดสุข รุ่นที่ 8 (ฟิสิกส์)


 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2557  

1. อาจารย์สุเพียร เพิ่มพูล รุ่นที่ 5 (ชีววิทยา)

 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2556

1. อาจารย์บุญชู โสดาคำแสน รุ่นที่ 6 (ชีววิทยา)
2. อาจารย์อรพินทร์ โพธิ์หะนาม รุ่นที่ 6 (ชีววิทยา)
3. อาจารย์เพ็ญสิริ นนตะเสน รุ่นที่ 6 (เคมี)


 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2555

1. อาจารย์นงนุช ภูขาว รุ่นที่ 4 (เคมี)
2. อาจารย์ไพบูลย์ แสงศีลา รุ่นที่ 6 (เคมี)
3. อาจารย์สุทธิดล สุรพงษ์รัตน์ รุ่นที่ 6 (ชีววิทยา)