จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 10 November 2017

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา  น.

ศิษย์เก่า

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2557  

1. อาจารย์สุเพียร เพิ่มพูล รุ่นที่ 5

 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2556

1. อาจารย์บุญชู โสดาคำแสน รุ่นที่ 6
2. อาจารย์อรพินทร์ โพธิ์หะนาม รุ่นที่ 6
3. อาจารย์เพ็ญสิริ นนตะเสน รุ่นที่ 6


 

    มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ปีการศึกษา 2555

1. อาจารย์นงนุช ภูขาว รุ่นที่ 4
2. อาจารย์ไพบูลย์ แสงศีลา รุ่นที่ 6
3. อาจารย์สุทธิดล สุรพงษ์รัตน์ รุ่นที่ 6