จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

อบรมแขนกลไฮดรอลิก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
1. นางสาวนาถนภา ซุยกระเดื่อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
2. นางสาวศรัญญา อุปพระจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา
3. นางสาวชญานันทน์ ทองทวี โรงเรียนเซนต์เมรี่
4. นางสาวธิดารัตน์ กุลตังวัฒนา โรงเรียนเซนต์เมรี่
5. นางศรีนภา ขลีดี โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
6. นางสาวณัฐพัชร์ วิบูลโมติหิรัญ โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
7. นางปิยะมาศ น้อยก่ำ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี
8. นายทนงศักดิ์ ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนไชยวานวิทยา
9. นางพรทิพพา อัคชาติ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
10. นางสุริยะพร ยอดสง่า โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
11. นางสุนันท์ โพธิบาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
12. นางณิฐฏิยา จำปาทอง โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร
13. นางสาวพรรนิดา บุญเต็ม โรงเรียนกระจ่างวิทย์
14. นางสาวกิตติยา พุทธาทร โรงเรียนกระจ่างวิทย์
15. นางสาวรุ่งอรุณ มาตรา โรงเรียนกู่แก้ววิทยา

 

หลักการและเหตุผล
          การศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้คนได้พัฒนาความคิด มีกระบวนคิดอย่างมีเหตุผล คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและหลักฐานที่ตรวจสอบได้ ดังนั้น การได้รับการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จะทำให้เข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่อยู่รอบตัว ความรู้วิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่นำมาใช้ในการพัฒนาคนให้คุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังช่วยให้คนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งอยู่บนหลักทางวิชาการ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
          ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน พันธกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และปรัชญาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ รู้หลักการ ทฤษฏี กระบวนการ และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีทักษะในการประยุกต์วิทยาศาสตร์เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
          ดังนั้น เพื่อให้สอดรับกับพันธกิจและปรัชญาดังกล่าว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จึงจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การให้บริการวิชาการแก่สังคม การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนรู้จักนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการให้บริการวิชาการแก่สังคม
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้านทักษะการสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
  3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความสนใจในวิทยาศาสตร์และรู้จักนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

 

สถานที่จัดงาน
ณ ห้องประชุม 14101 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ระยะเวลาการจัดงาน
วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.00 – 16.30 น.

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ที่ปรึกษาโครงการ
  1. รองศาสตราจารย์สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพียร สิงห์จานุสงค์
  3. ดร.ไพศาล แน่นอุดร

 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ
  1. ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ ประธานกรรมการ
  2. ดร.สมฤดี ศรีทับทิม กรรมการ
  3. ดร.สุขสันติ ประกอบวงษ์ กรรมการ
  4. ดร.นิคม วงศา กรรมการ
  5. ดร.วิวรรธน์ แก่นสา กรรมการ
  6. ดร.ปิยวดี ยาบุษดี กรรมการและเลขานุการ
  7. นางสาวจิรนุช พิลาอุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

กำหนดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย”
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. ประธานในพิธีเปิดงาน
09.15 – 10.30 น. บรรยายหลักการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย”
โดย ดร.ปิยวดี ยาบุษดี
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย” (ช่วงที่ 1)
การประกอบฐานแขนกลไฮดรอลิก
โดย ดร.ปิยวดี ยาบุษดี และคณะ
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (ร่วมกัน)
13.00 – 14.30 น. ปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย” (ช่วงที่ 2)
การประกอบแขนกลไฮโดรลิก
โดย ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ และคณะ
14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. ปฏิบัติการ “การสร้างแขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย” (ช่วงที่ 3)
การประกอบฐาน แขนกล และชุดไฮดรอลิก
โดย ดร.ภูเบศร์ พิพิธหิรัญการ และคณะ
16.00 – 16.30 น. พิธีปิด มอบเกียรติบัตร และถ่ายรูปหมู่

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
          ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจะเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 700 บาท ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ
1. ชุดเอกสารประกอบการบรรยาย 1 ชุด
2. คู่มือการประกอบแขนกล 1 ชุด
3. แขนกลไฮดรอลิกอย่างง่าย 1 ชุด
          กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
บัญชีเลขที่ :  982-5-45891-7
ชื่อบัญชี :  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธนาคาร :  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
          กรุณาส่ง (1) แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม และ (2) หลักฐานการชำระเงิน ภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ทางโทรสารหมายเลข 042-248680 หรือทางอีเมล์ udruphysics@yahoo.com

ดาวน์โหลด : แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
คุณจิรนุช พิลาอุ่น โทร. 086-854-4690 หรือ 081-640-8115
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทางเว็บไซต์ http://graduate.udru.ac.th/scied/

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น