จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะด้าน SC2x1x1 วิชาบังคับกลุ่ม .......... (1) 3
  SC2x1x2 วิชาบังคับกลุ่ม .......... (2) 3
  SC2x1x3 วิชาบังคับกลุ่ม .......... (3) 3
  SC10004 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3
รวม 12

 

ชั้นปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สัมพันธ์ SC10001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3
 เฉพาะด้าน SC2x1x4 วิชาบังคับกลุ่ม .......... (4) 3
  SC2x2xx วิชาเลือกกลุ่ม .......... [1] 3
  SC2x2xx วิชาเลือกกลุ่ม .......... [2] 3
รวม 12

 

ชั้นปีที่ 1 / ภาคเรียนที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
เฉพาะด้าน SC2x2xx วิชาเลือกกลุ่ม .......... [3] 3
เสริม TE55101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3
       
* นักศึกษาจะต้อง เสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ พร้อม รายงานเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับย่อ ต่อคณะกรรมการสาขาวิชาฯ
รวม 6

 

ชั้นปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สัมพันธ์ SC10002 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1 1
วิทยานิพนธ์ SC30001 วิทยานิพนธ์ 1 6
       
** ภาคเรียนนี้นักศึกษาจะต้อง สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (สอบ 3 บท) และ
** ภาคเรียนนี้นักศึกษาจะต้อง สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)
รวม 7

 

ชั้นปีที่ 2 / ภาคเรียนที่ 2
หมวดวิชา รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
สัมพันธ์ SC10003 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 1
วิทยานิพนธ์ SC30002 วิทยานิพนธ์ 2 6
       

*** ภาคเรียนนี้นักศึกษาจะต้อง สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ (สอบ 5 บท) และ
*** ภาคเรียนนี้นักศึกษาจะต้อง นำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการหรือ ตีพิพม์ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการ

รวม 7

 

หมายเหตุ : รายวิชาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของนักศึกษาแต่ละรุ่น