จดหมายข่าว


  ขณะนี้ออนไลน์  1  ท่าน
Last modified : 03 April 2019

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา  น.

โครงสร้างหลักสูตร

 1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร (ไม่น้อยกว่า)  38  หน่วยกิต
 2. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วย
   2.1 หมวดวิชาสัมพันธ์ 8 หน่วยกิต 
    SC10001 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
    SC10002 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 1 1 หน่วยกิต
    SC10003 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์ 2 1 หน่วยกิต
    SC10004 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (ไม่น้อยกว่า) 21 หน่วยกิต 
    2.2.1 กลุ่มวิชาฟิสิกส์    
             2.2.1.1 วิชาบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกิต
             2.2.1.2 วิชาเลือกกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
    2.2.2 กลุ่มวิชาเคมี    
             2.2.2.1 วิชาบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกิต
             2.2.2.2 วิชาเลือกกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
    2.2.3 กลุ่มวิชาชีววิทยา    
             2.2.3.1 วิชาบังคับกลุ่ม 12 หน่วยกิต
             2.2.3.2 วิชาเลือกกลุ่ม (ไม่น้อยกว่า) 9 หน่วยกิต
   2.3 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
    SC30001 วิทยานิพนธ์ 1 6 หน่วยกิต
    SC30002 วิทยานิพนธ์ 2 6 หน่วยกิต
   2.4 หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 3 หน่วยกิต 
    TE55101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับ
  TE55101 บัณฑิตศึกษา
  3 หน่วยกิต


* หมวดวิชาเฉพาะด้าน ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียง 1 กลุ่มวิชา