หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คณะ                                  ครุศาสตร์

 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

    1.1  รหัส:                            0603        

    1.2  ชื่อหลักสูตร

          ภาษาไทย:                     ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

          ภาษาอังกฤษ:                  Master of Education Program in ScienceEducation

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

          ชื่อปริญญาภาษาไทย:         ครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา)

          ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:     Master of Education (Science Education)

          ชื่ออักษรย่อภาษาไทย:        ค.. (วิทยาศาสตรศึกษา)

          ชื่ออักษรย่อภาษาอังกฤษ:    M.Ed. (Science Education)

 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

          วิทยาศาสตรศึกษา เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ

          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบแผน ก2

    5.2 ภาษาที่ใช้

          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

    5.3 การรับเข้าศึกษา

          5.3.1 รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

          5.3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

          5.4.1มหาวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

          5.4.2 หน่วยงานทางราชการและสถานศึกษา

    5.5 การให้ปริญญาแก่ ผู้สำเร็จการศึกษา

          ให้ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรศึกษา) เพียงสาขาวิชาเดียว

     5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

          -

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

    - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 จะเริ่มดำเนินการเปิดสอนใน ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ. 2558

   - ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ.2555 ชื่อ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ซึ่งเริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555

 

    6.1 สภาวิชาการ ได้พิจารณารับรองและให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/2558  เมื่อ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

    6.2 สภามหาวิทยาลัย ได้พิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 6/2558  เมื่อ วันที่ 27 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558

    6.3 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้พิจารณาอนุมัติหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ในการประชุมครั้งที่ ..../2558  เมื่อ วันที่.30.เดือน.ตุลาคม พ.ศ.2558

    6.4 คุรุสภาให้การรับรองปริญญาเพื่อการประกอบวิชาชีพหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ในการประชุมครั้งที่ ..../2558  เมื่อ วันที่.....เดือน..................พ.ศ.2558

   

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

    เป็นหลักสูตรที่มีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา ในปีการศึกษา 2556 โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามกรอบข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556

 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    8.1 ครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนรัฐบาล  โรงเรียนเอกชน  และสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    8.2 นักวิชาการการศึกษา

    8.3 นักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

   

9. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    9.1 ปรัชญา

          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มุ่งผลิตครูและบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตรศึกษา ด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ในวิชาชีพ

 

    9.2 ความสำคัญ

          หลักสูตรครุศาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา มีความสำคัญด้านการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั้งในเนื้อหาและศาสตร์การเรียนการสอน ใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ในวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดอย่างมีระบบ เป็นผู้นำทางปัญญาในการพัฒนาวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการศาสตร์สากล  และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน และสังคม ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

9.3 วัตถุประสงค์

          เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

          9.3.1 มีภาวะผู้นำและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

          9.3.2 มีความรู้ในวิชาชีพครู เนื้อหาสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งที่เป็นหลักการ ทฤษฎี แนวคิดโดยนำมาประยุกต์การจัดการเรียนการสอน

          9.3.3 ใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ใหม่ในวิชาชีพ

          9.3.4 มีความรับผิดชอบการดำเนินงานร่วมกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา แสดงออกการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสม

          9.3.5 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          9.3.6 มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดการเรียนรู้ระดับอื่น

 

10. ระบบการจัดการศึกษา

    10.1 ระบบ

            การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะ เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

    10.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

          การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

    10.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

          เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด

 

11. การดำเนินการหลักสูตร

    11.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

          11.1.1 ระยะเวลาการศึกษา

                  11.1.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1          เดือน สิงหาคม พฤศจิกายน

                  11.1.1.2  ภาคการศึกษาที่ 2         เดือน ธันวาคม – มีนาคม

                  11.1.1.3  ภาคฤดูร้อน                 เดือน เมษายนกรกฎาคม

          11.1.2 การลงทะเบียนเรียน

                  11.1.2.1 จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียน

                                 ลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต่ละภาคเรียน โดยนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา และ/หรือวิทยานิพนธ์ไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิตในภาคเรียนปกติ การลงทะเบียนเรียนต่ำกว่า 6 หน่วยกิต อาจทำได้เฉพาะในฤดูร้อนหรือภาคเรียนที่นักศึกษาจะเรียนรายวิชาครบตามหลักสูตร หากต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

                  11.1.2.2 ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน

                            ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

                  11.1.3 การวัดและการสำเร็จการศึกษา

                            ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

    12.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          12.2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ

          12.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ซึ่งสามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้บางรายวิชาไม่เกินร้อยละ  40  ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา และเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน  5 ปี  ถ้าเกิน  5 ปีต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

          12.2.3 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ

           12.2.4 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่นๆ ตรงตามตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.. 2550

   

13  แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

 

จำนวนนักศึกษา

ปีการศึกษา

2558

2559

2560

2561

2562

ปีที่ 1

30

30

30

30

30

ปีที่ 2

 

30

30

30

30

รวม

30

60

60

60

60

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

-

-

30

30

30

 

    14. ระบบการศึกษา

          เป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550

    15. การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย

          นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตได้บางรายวิชา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2550 ทั้งนี้ รายวิชาที่ขอโอนหน่วยกิตต้องเป็นรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี ถ้าเกิน 5 ปีต้องผ่านการประเมินของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และจำนวนรายวิชา ที่ขอโอนหน่วยกิต  ต้องไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่เข้าศึกษา

 

16. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

    16.1. หลักสูตร

          16.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

                  หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทแบบ ก2 โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ

แบบที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต

 

แบบที่ 2 สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  51 หน่วยกิต