คุณสมบัติผู้สมัคร

        1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งที่สัมพันธ์กับวิชาวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ภาคเรียนสุดท้ายของการศึกษาตามหลักสูตร

       2. มีคุณสมบัติอื่นที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือบัณฑิตวิทยาลัยหรือตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กำหนด

หมายเหตุ ในการสมัครจะต้องระบุแขนงวิชาเอกสาขาใดสาขาหนึ่งใน 3 สาขาคือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

 

จำนวนนักศึกษาที่รับ

        จำนวน 30 คน (ฟิสิกส์ 10 คน เคมี 10 คน ชีววิทยา 10 คน)

 

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก

        1. การซื้อคู่มือและใบสมัคร ซื้อคู่มือและใบสมัครได้ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีนาคม - พฤษภาคมของทุกปีในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

       2. การสมัครสอบ ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ที่สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  มีนาคม - พฤษภาคมของทุกปีในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

        3. หลักฐานการสมัคร

              3.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

              3.2 รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

              3.3 ใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

              3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

              3.5 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับตัวจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 ชุด

              3.6 หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด

              3.7 เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 300 บาท