โครงสร้างหลักสูตร

                 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 4 หมวดวิชาซึ่งสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

 

แบบที่ 1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

38

หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาสัมพันธ์

4

หน่วยกิต

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

22

หน่วยกิต

 

 

2.1) วิชาบังคับ

14

หน่วยกิต

 

 

2.2) วิชาเลือก

8

หน่วยกิต

 

 

 

2.2.1) วิชาครูเลือก

4

หน่วยกิต

 

 

 

2.2.2) วิชาเอกเลือก

4

หน่วยกิต

 

3) วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

 

4) หมวดวิชาเสริม  เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา

 

 

 

 

แบบที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

51

หน่วยกิต

 

1) หมวดวิชาสัมพันธ์

4

หน่วยกิต

 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน

35

หน่วยกิต

 

 

2.1) วิชาบังคับ

27

หน่วยกิต

 

 

2.2) วิชาเลือก

8

หน่วยกิต

 

 

 

2.2.1) วิชาครูเลือก

4

หน่วยกิต

 

 

 

2.2.2) วิชาเอกเลือก

4

หน่วยกิต

 

3) วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

 

4) หมวดวิชาเสริม  เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละรายวิชา