แผนการเรียน

1. แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีวุฒิทางการศึกษา (จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตและประกาศณียบัตรวิชาชีพครู) 38 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาสัมพันธ์

SE14601

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

วิชาบังคับ

SE13601

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสอนวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12601

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12602

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

วิชาเลือก

SI2xxxx

วิชาเอกเลือก

2

รวม

10

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาสัมพันธ์

SE14603

สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

วิชาบังคับ

SE14602

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12604

สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(0-4-2)

 

SE12603

ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

วิชาเลือก

SE2xxxx

วิชาเอกเลือก

2

รวม

10

 

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

SE12605

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2

2

วิชาเลือก

SExxxxx

วิชาชีพครูเลือก

2

  SExxxxx

วิชาชีพครูเลือก

2

วิชาเสริม

TE55101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่นับ

หน่วยกิต

รวม

6

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

SE20701

วิทยานิพนธ์

6

รวม

6

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

SE20701

วิทยานิพนธ์

6

รวม

6

 

2. แผนการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 51 หน่วยกิต

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาสัมพันธ์

SE14601*

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

วิชาบังคับ

SE13601*

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสอนวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12601*

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12602*

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

วิชาเลือก

SI2xxxx

วิชาเอกเลือก

2

รวม

10

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาสัมพันธ์

SE14603

สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

2(1-2-3)

วิชาบังคับ

SE14602*

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE12604

สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา

2(0-4-2)

SE12603

ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE18601*

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

1(45)

วิชาเลือก

SE2xxxx

วิชาเอกเลือก

2

รวม

11

 

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 3

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

SE12605

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2

2

วิชาเลือก

SExxxxx

วิชาชีพครูเลือก

2

  SExxxxx

วิชาชีพครูเลือก

2

วิชาเสริม

TE55101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ไม่นับ

หน่วยกิต

รวม

6

 

 

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาบังคับ

SE19504*

จิตวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์*

2 (1-2-3)

SE11601*

หลักการและปรัชญาการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

2(1-2-3)

SE11602*

ความเป็นครูและการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

2(1-2-3)

วิชาชีพครูเลือก

SE18701*

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา1*

 3

วิทยานิพนธ์

SE20701

วิทยานิพนธ์

6

รวม

15

 

ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

วิชาชีพครูเลือก

SE18702*

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา2*

3

วิทยานิพนธ์

SE20701

วิทยานิพนธ์

6

รวม

9

 

หมายเหตุ * วิชาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู (คุรุสภา)