รายวิชาที่เปิดสอน

 

แผน 1 (ไม่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

38 หน่วยกิต

หมวดวิชาสัมพันธ์

4 หน่วยกิต

 

SE14601

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

Research Methodology in Science Education

2(1-2-3)

 

SE14603

สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา Statistics for Research in Science Education

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

22 หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ

14 หน่วยกิต

 

SE12601

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ Science Curriculum Design and Development

2(1-2-3)

 

SE12602

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Science Learning Management

2(1-2-3)

 

SE12603

ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

History and Philosophy of Science

2(1-2-3)

 

SE12604

สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา

Seminar on Science Education

2(1-2-3)

 

SE14602

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Measurement and Evaluation of Learning Science

2(1-2-3)

 

SE13601

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสอนวิทยาศาสตร์

Teaching Science Innovation and Information Technology Development

2(1-2-3)

 

SE11602

ความเป็นครูและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

Being a Teacher and Educational Quality Assurance in School

2(1-2-3)

 

2) วิชาเลือก

8 หน่วยกิต

 

2.1) วิชาครูเลือก

4 หน่วยกิต

 

SE12606

การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Management of Learning Resources and Environments in Learning Science

2(1-2-3)

 

SE12607

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

Learning Management of Science for Thinking Process Development

2(1-2-3)

 

SE12608

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

Learning Management of Science through Local Wisdom

2(1-2-3)

 

SE12609

ประเด็นและแนวโน้มของการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

Issues and Trends in Science Education Research

2(1-2-3)

 

SE12610

การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Independent Study in Science Curriculum and Instruction

2(0-4-2)

 

SE14604

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Research for Science Learning Development

2(1-2-3)

 

2.2) วิชาชีพเอกเลือก

4 หน่วยกิต

 

     2.2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์

 

 

SE21601

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู

Physical Science Concepts for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21602

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับครู

Earth Science, Astronomy and Space for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21603

ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับครู

General Physics for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์

Construction and Utilization of Physics Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE21605

คณิตศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์

Mathematics for Physics Instruction

2(2-0-4)

 

SE21606

นาโนเทคโนโลยีสำหรับครู

Nanotechnology for Teachers

2(1-2-3)

     

 

       2.2.2) กลุ่มวิชาเคมี

 

 

SE22601

เคมีทั่วไปสำหรับครู

General Chemistry for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22602

เคมีในโรงเรียน

Chemistry in School

2(1-2-3)

 

SE22603

การสอนปฏิบัติการเคมีสำหรับครู

Teaching of Practical Chemistry for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนเคมี Construction and Utilization of Chemistry Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE22605

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สำหรับครู

Polymer Science for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22606

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเคมี

Microcomputer in Chemistry Instruction

2(1-2-3)

 

      2.2.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา

 

 

SE23601

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครู

Biological Science Concepts for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23602

ชีววิทยาทั่วไปสำหรับครู

General Biology for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23603

ชีววิทยาของเซลล์สำหรับครู

Cell Biology for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนชีววิทยา

Construction and Utilization of Biology Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE23605

เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับครู

Biological Techniques for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23606

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อมสำหรับครู

Environmental Biology for Teachers

2(1-2-3)

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

SE20701

วิทยานิพนธ์     

12(540)

หมวดวิชาเสริม

ไม่นับหน่วยกิต

 

TE55101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students

3(2-2-5)

                 

แผน 2 (ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

51หน่วยกิต

16.1.4.1 หมวดวิชาสัมพันธ์

4 หน่วยกิต

 

SE14601*

วิทยาระเบียบวิธีวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา

Research Methodology in Science Education

2(1-2-3)

 

SE14603

สถิติศาสตร์เพื่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษา Statistics for Research in Science Education

2(1-2-3)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

35 หน่วยกิต

 

1) วิชาบังคับ

27 หน่วยกิต

 

SE12601*

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ Science Curriculum Design and Development

2(1-2-3)

 

SE12602*

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Science Learning Management

2(1-2-3)

 

SE12603

ประวัติและปรัชญาวิทยาศาสตร์

History and Philosophy of Science

2(1-2-3)

 

SE12604

สัมมนาทางวิทยาศาสตรศึกษา

Seminar on Science Education

2(1-2-3)

 

SE14602*

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Measurement and Evaluation of Learning Science

2(1-2-3)

 

SE13601*

การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการสอนวิทยาศาสตร์

Teaching Science Innovation and Information Technology Development

2(1-2-3)

 

SE11602*

ความเป็นครูและการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

Being a Teacher and Educational Quality Assurance in School

2(1-2-3)

 

SE15601*

จิตวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Psychology for Science Teachers

2(1-2-3)

 

SE12605*

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Language and Culture for Science Teachers

2(1-2-3)

 

SE11601*

หลักการและปรัชญาการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Principles and Philosophy of Education for Science Teachers

2(1-2-3)

 

 

1) วิชาบังคับ (ต่อ)

 

 

SE18601*

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Professional Practicum  in Science Class

1(45)

 

SE18701*

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา1

Internship Teaching Science in School1

3(240)

 

SE18702*

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 2

Internship Teaching Science in School2

3(240)

 

2) วิชาเลือก

8 หน่วยกิต

 

2.1) วิชาครูเลือก

4 หน่วยกิต

 

SE12606

การจัดแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Management of Learning Resources and Environments in Learning Science

2(1-2-3)

 

SE12607

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนากระบวนการคิด

Learning Management of Science for Thinking Process Development

2(1-2-3)

 

SE12608

การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

Learning Management of Science through Local Wisdom

2(1-2-3)

 

SE12609

ประเด็นและแนวโน้มของการวิจัยทางวิทยาศาสตรศึกษา

Issues and Trends in Science Education Research

2(1-2-3)

 

SE12610

การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

Independent Study in Science Curriculum and Instruction

2(0-4-2)

 

SE14604

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Research for Science Learning Development

2(1-2-3)

 

 

2.2) วิชาชีพเอกเลือก

4 หน่วยกิต

 

     2.2.1) กลุ่มวิชาฟิสิกส์

 

 

SE21601

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพสำหรับครู

Physical Science Concepts for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21602

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศสำหรับครู

Earth Science, Astronomy and Space for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21603

ฟิสิกส์ทั่วไปสำหรับครู

General Physics for Teachers

2(1-2-3)

 

SE21604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนฟิสิกส์

Construction and Utilization of Physics Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE21605

คณิตศาสตร์สำหรับการเรียนการสอนฟิสิกส์

Mathematics for Physics Instruction

2(2-0-4)

 

SE21606

นาโนเทคโนโลยีสำหรับครู

Nanotechnology for Teachers

2(1-2-3)

 

       2.2.2) กลุ่มวิชาเคมี

 

 

SE22601

เคมีทั่วไปสำหรับครู

General Chemistry for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22602

เคมีในโรงเรียน

Chemistry in School

2(1-2-3)

 

SE22603

การสอนปฏิบัติการเคมีสำหรับครู

Teaching of Practical Chemistry for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนเคมี

Construction and Utilization of Chemistry Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE22605

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์สำหรับครู

Polymer Science for Teachers

2(1-2-3)

 

SE22606

การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนเคมี

Microcomputer in Chemistry Instruction

2(1-2-3)

 

      2.2.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา

 

 

SE23601

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสำหรับครู

Biological Science Concepts for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23602

ชีววิทยาทั่วไปสำหรับครู

General Biology for Teachers

2(1-2-3)

         

 

 

       2.2.2) กลุ่มวิชาชีววิทยา (ต่อ)

 

 

SE23603

ชีววิทยาของเซลล์สำหรับครู

Cell Biology for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23604

การสร้างและการใช้สื่อการเรียนการสอนชีววิทยา

Construction and Utilization of Biology Instructional Media

2(1-2-3)

 

SE23605

เทคนิคทางชีววิทยาสำหรับครู

Biological Techniques for Teachers

2(1-2-3)

 

SE23606

ชีววิทยาสภาวะแวดล้อมสำหรับครู

Environmental Biology for Teachers

2(1-2-3)

วิทยานิพนธ์

12 หน่วยกิต

 

SE20701

วิทยานิพนธ์     

12(540)

หมวดวิชาเสริม

ไม่นับหน่วยกิต

 

TE55101

ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา English for Graduate Students

3(2-2-5)

หมายเหตุ * วิชาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพครู (คุรุสภา) ดังแสดงในภาคผนวก จ

 

วิชาเพิ่มเติมในแผนที่ 2 ที่แตกต่างจากแผนที่ 1: สำหรับผู้ที่ต้องการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้เรียนเพิ่มเติมในรายวิชาต่อไปนีในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ

13 หน่วยกิต

 

SE15601

จิตวิทยาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Psychology for Science Teachers

2(1-2-3)

 

SE12605

ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Language and Culture for Science Teachers

2(1-2-3)

 

SE11601

หลักการและปรัชญาการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์

Principles and Philosophy of Education for Science Teachers

2(1-2-3)

 

SE18601

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

Professional Practicum  in Science Class

1(45)

 

SE18701

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา1

Internship Teaching Science in School1

3(240)

 

SE18702

ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ในสถานศึกษา 2

Internship Teaching Science in School2

3(240)

สำหรับรายวิชาเสริม ให้นักศึกษาลงทะเบียนตามเงื่อนไขโดยไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วย

                  TE55101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา                   3(2-2-5)

                                English for Graduate Students

                             (1) นักศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องสอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน โดยผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 550 หรือ IELTS ต้องได้ไม่น้อยกว่า 6.0 สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน (TOEFL หรือ IELTS) จะต้องเรียนรายวิชา TE55101 ตามเงื่อนไขโดยไม่นับหน่วยกิต

                              (2) นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูปีละ

ไม่น้อยกว่า 1กิจกรรม ตามที่คณะได้กำหนดไว้ ดังตารางกิจกรรมดังต่อไปนี้

                    1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู

                    2. โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                    3. โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต

 

          (3) นักศึกษาจะต้องนำเสนอผลงานวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยลงในวารสารวิชาการ ถึงจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้