ประวัติและความเป็นมา

          โครงการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มาตรา 7 ที่กำหนดว่า “ให้สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพระดับสูงทำการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมฐานะครู” และจากนั้นได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการ และมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้ศึกษาความต้องการของท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู

          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการ และการแก้ปัญหาของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรวิชาชีพครู และได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร ตำรา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และได้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (ในขณะนั้น) และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 2 หลักสูตร 2 สาขาวิชา คือ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2542 และหลังจากนั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

          บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยเปลี่ยนจากชื่อเดิมคือ โครงการบัณฑิตศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2538 บัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การนำของคณบดีคนแรกที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ มีความรับผิดชอบในการบริหาร จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านการพัฒนางานวิจัย ความเป็นผู้นำทางวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ

          ปัจจุบัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวม 12 สาขาวิชา คือ ระดับปริญญาเอก 2 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท 10 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาสาธารณสุข

Adana Escort | Adana Escort Bayan Adıyaman Escort | Adıyaman Escort Bayan Afyon Escort | Afyon Escort Bayan Ağrı Escort | Ağrı Escort Bayan Aksaray Escort | Aksaray Escort Bayan Amasya Escort | Amasya Escort Bayan Ankara Escort | Ankara Escort Bayan Antalya Escort | Antalya Escort Bayan Antep Escort | Antep Escort Bayan Ardahan Escort | Ardahan Escort Bayan Artvin Escort | Artvin Escort Bayan Aydın Escort | Aydın Escort Bayan Balıkesir Escort | Balıkesir Escort Bayan Bartın Escort | Bartın Escort Bayan Batman Escort | Batman Escort Bayan Bayburt Escort | Bayburt Escort Bayan Bilecik Escort | Bilecik Escort Bayan Bingöl Escort | Bingöl Escort Bayan Bitlis Escort | Bitlis Escort Bayan Bolu Escort | Bolu Escort Bayan Burdur Escort | Burdur Escort Bayan Bursa Escort | Bursa Escort Bayan Çanakkale Escort | Çanakkale Escort Bayan Çankırı Escort | Çankırı Escort Bayan Çorum Escort | Çorum Escort Bayan Denizli Escort | Denizli Escort Bayan Diyarbakır Escort | Diyarbakır Escort Bayan Düzce Escort | Düzce Escort Bayan Edirne Escort | Edirne Escort Bayan Elazığ Escort | Elazığ Escort Bayan Erzincan Escort | Erzincan Escort Bayan Erzurum Escort | Erzurum Escort Bayan Eskişehir Escort | Eskişehir Escort Bayan Giresun Escort | Giresun Escort Bayan Gümüşhane Escort | Gümüşhane Escort Bayan HAKKARİ ESCORT – Hakkari Escort Bayan Hatay Escort | Hatay Escort Bayan Iğdır Escort | Iğdır Escort Bayan Isparta Escort | Isparta Escort Bayan İstanbul Escort | İstanbul Escort Bayan İzmir Escort | İzmir Escort Bayan İZMİT ESCORT – İzmit Escort Bayan Karabük Escort | Karabük Escort Bayan Karaman Escort | Karaman Escort Bayan Kars Escort | Kars Escort Bayan KASTAMONU ESCORT – Kastamonu Escort Bayan Kayseri Escort | Kayseri Escort Bayan Kırıkkale Escort | Kırıkkale Escort Bayan Kırklareli Escort | Kırklareli Escort Bayan Kırşehir Escort | Kırşehir Escort Bayan Kilis Escort | Kilis Escort Bayan Kocaeli Escort | Kocaeli Escort Bayan Konya Escort | Konya Escort Bayan Kütahya Escort | Kütahya Escort Bayan Malatya Escort | Malatya Escort Bayan Manisa Escort | Manisa Escort Bayan Maraş Escort | Maraş Escort Bayan Mardin Escort | Mardin Escort Bayan Mersin Escort | Mersin Escort Bayan Muğla Escort | Muğla Escort Bayan Muş Escort | Muş Escort Bayan Nevşehir Escort | Nevşehir Escort Bayan Niğde Escort | Niğde Escort Bayan Ordu Escort | Ordu Escort Bayan Osmaniye Escort | Osmaniye Escort Bayan Rize Escort | Rize Escort Bayan Sakarya Escort | Sakarya Escort Bayan Samsun Escort | Samsun Escort Bayan Siirt Escort | Siirt Escort Bayan Sinop Escort | Sinop Escort Bayan Sivas Escort | Sivas Escort Bayan Şırnak Escort | Şırnak Escort Bayan Tekirdağ Escort | Tekirdağ Escort Bayan Tokat Escort | Tokat Escort Bayan Trabzon Escort | Trabzon Escort Bayan Tunceli Escort | Tunceli Escort Bayan Urfa Escort | Urfa Escort Bayan Uşak Escort | Uşak Escort Bayan Van Escort | Van Escort Bayan Yalova Escort | Yalova Escort Bayan Yozgat Escort | Yozgat Escort Bayan Zonguldak Escort | Zonguldak Escort Bayan Adana Escort Adıyaman Escort Afyon Escort Ağrı Escort Aksaray Escort Amasya Escort Ankara Escort Antalya Escort Antep Escort Ardahan Escort Artvin Escort Aydın Escort Balıkesir Escort Bartın Escort Batman Escort Bayburt Escort Bilecik Escort Bingöl Escort Bitlis Escort Bolu Escort Burdur Escort Bursa Escort Çanakkale Escort Çankırı Escort Çorum Escort Denizli Escort Diyarbakır Escort Düzce Escort Edirne Escort Erzincan Escort Elazığ Escort Erzurum Escort Eskişehir Escort Giresun Escort Gümüşhane Escort Hakkari Escort Hatay Escort Iğdır Escort Isparta Escort İskenderun Escort İstanbul Escort İzmir Escort İzmit Escort Karabük Escort Karaman Escort Kars Escort Kastamonu Escort Kayseri Escort Kıbrıs Escort Kırıkkale Escort Kırklareli Escort Kırşehir Escort Kilis Escort Kocaeli Escort Konya Escort Kütahya Escort Malatya Escort Manisa Escort Maraş Escort Mardin Escort Mersin Escort Muğla Escort Muş Escort Nevşehir Escort Niğde Escort Ordu Escort Osmaniye Escort Rize Escort Sakarya Escort Samsun Escort Siirt Escort Sinop Escort Sivas Escort Şırnak Escort Tekirdağ Escort Tokat Escort Trabzon Escort Tunceli Escort Urfa Escort Uşak Escort Van Escort Yalova Escort Yozgat Escort Zonguldak Escort Alaçatı Escort Aliağa Escort Alsancak Escort Bornova Escort Buca Escort Çeşme Escort Çiğli Escort Gaziemir Escort Karşıyaka Escort fethiye escort iskenderun escort maltepe escort kartal escort pendik escort Проститутки Бишкека бипопка bipopka hacklink panel evden eve nakliyat escort sitesi seo porno> dudullu escort ataşehir escort ümraniye escort maltepe escort kartal escort kurtköy escort porno izle jigolo siteleri jigolo kayıt porno izle izmir escort alsancak escort porno porno gebze escort maltepe escort kartal escort tuzla escort kocaeli escort şişli escort betebet oceans enterprise saç ekimi kartal escort