ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
5. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขัน