โครงสร้างการบริหาร

การดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีโครงสร้างการบริหารดังนี้