หลักสูตรที่เปิดสอน

1. ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
– สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

2. ระดับปริญญาโท

2.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
– สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
– สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
– สาขาวิชาการประกอบการเพื่อสังคม

2.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
– สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.4 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

2.5 หลักสูตรสาธารณาสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2.6 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต