การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

  • ลงทะเบียนส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 กันยายน 2563

อัตราค่าลงทะเบียน

โดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย
สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

กำหนดการ

กลุ่มการนำเสนอผลงาน
วันที่ 17 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียนส่งบทความ

เงื่อนไขพิเศษ
บทความที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ (Peer review) แล้วอยู่ในเกณฑ์คะแนนประเมินระดับ “ดีมาก” จะได้สิทธิ์ในการเข้ารับในการตีพิมพ์ลง “วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี”

กลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
วันที่ 18 ตุลาคม 2563

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ