ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ๕ ชั้น ๒ โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ http://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
๑. ใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร ๒ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
๔. สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
๕. รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
๖. เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียน ประมาณ  ๔,๘๐๐ บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)