ประกาศรับนักศึกษา ป.โท – ป.เอก ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

กำหนดการรับสมัคร
วันนี้ – 26 กรกฎาคม 2563 – รับสมัคร
29 กรกฎาคม 2563 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
1 สิงหาคม 2563 – สอบคัดเลือก
4 สิงหาคม 2563 – ประกาศผลสอบ
5 – 7 สิงหาคม 2563 – รายงานตัว
8 สิงหาคม 2563 – ปฐมนิเทศและเปิดภาคเรียน

สาขาวิชาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาเอก
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 5 คน
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 5 คน
3. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 3 คน

ระดับปริญญาโท
1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน
2. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 5 คน
3. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 10 คน
4. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน จำนวน 15 คน
5. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน
6. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 10 คน
7. สาขาวิชาศิลปะอีสาน จำนวน 10 คน
8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน

หลักฐานการสมัคร

ระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

ระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดที่ใบสมัครและบัตรเข้าห้องสอบ)
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    3.1 ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    3.2 ส่งหลักฐานทางไปรษณีย์ ที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี เลขที่ 64 ถ. ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000