การประชุมวิชาการนำเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) ครั้งที่ 21

https://graduates.kpru.ac.th/gnru2021/

2021-02-10_GNRC2021_0031_1