ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณิตศาสตรศึกษา และการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ประกาศรับสมัคร

  1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 10 คน
  2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 15 คน

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤษภาคม 2564 รับสมัคร
17 พฤษภาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
22-23 พฤษภาคม 2564 สอบคัดเลือก
31 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบ
1 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2564 รายงานตัว
19 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 9 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    3.1 ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    3.2 ส่งออนไลน์ที่ https://forms.gle/fhWep323pWY9SMqZ8

หลักฐานการสมัคร

ระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)