เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 15 คน
2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 5 คน
3. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 15 คน

ระดับปริญญาโท (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)
1. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 15 คน
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 30 คน
3. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 30 คน
4. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา จำนวน 10 คน
5. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 15 คน

(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)
1. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 20 คน
2. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 25 คน

(วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 10 คน

(ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
สาขาวิชาศิลปะอีสาน จำนวน 20 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 20 คน

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 30 คน

สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จำนวน 15 คน

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2564 รับสมัคร
8 มิถุนายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
12-13 มิถุนายน 2564 สอบคัดเลือก
16 มิถุนายน 2564 ประกาศผลสอบ
17 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564 รายงานตัว
26 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2564 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    3.1 ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    3.2 ส่งออนไลน์ที่ https://forms.gle/NHEph5iq48F37eTM8

หลักฐานการสมัคร

ระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

ระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)