กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (Online) ประจำปีการศึกษา 2564

วันเสาร์ที่ 3 กรกฏาคม 2564 เวลา 08.30 น. – 15.00 น.

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แยกตามสาขาวิชา ( 13.00 – 15.00)

1. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
https://zoom.us/j/95829654738?pwd=eUhhTWw0OEpyQnN0cS8wY0UrM2JpZz09
Meeting ID: 958 2965 4738
Passcode: 424985

2. สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
https://meet.google.com/wfm-vmmz-byg

3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
https://meet.google.com/adz-jnug-xbu

4. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
https://meet.google.com/tjm-jpda-jpn

5. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
https://meet.google.com/dza-meso-vys

6. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
https://meet.google.com/nzz-ziye-uoz

7. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
https://meet.google.com/qpg-kdwq-xad

8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
https://apps.google.com/meet/ รหัสห้อง pddzman

9. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
https://meet.google.com/qkb-sfgr-avb