ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)

 1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา

ระดับปริญญาโท

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
 3. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษา
 4. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
 7. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
 8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน
 9. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 11. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 12. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกที่มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Internet)ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์
http://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
1.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และสำเนาใบรายงานผลการเรียน อย่างละ 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4.  สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
5.  รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
6.  เงินที่ต้องชำระในวันรายงานตัว 
6.1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 50,000 บาท
6.2 นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 4,800 บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง) 
6.3 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์, สาขาวิชาศิลปะอีสาน, สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา ให้ชำระเงินค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย งวดที่ 1 ประมาณ 25,000 บาท