ประกาศ เรียกผู้มีรายชื่อสำรองรายงานตัว เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลประวัตินักศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Internet)ให้เรียบร้อย พร้อมกับพิมพ์เอกสารดังกล่าวมายื่นเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 โดยกรอกข้อมูลในเว็บไซต์
http://portal4.udru.ac.th/std_report/reg_report_login.php

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว
1.  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี และสำเนาใบรายงานผลการเรียน อย่างละ 2 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4) และผู้ผ่านการคัดเลือกระดับปริญญาเอก ต้องแนบสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ/ใบปริญญาบัตรและสำเนาใบรายงานผลการเรียน ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทด้วย
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
4.  สำเนาเอกสารหลักฐานการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ(ถ่ายเอกสารเป็นกระดาษ A4)
(เอกสารถ่ายสำเนา ต้องลงชื่อรับรองสำเนาเอกสารทุกแผ่น)
5.  รูปถ่ายสี ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป เพื่อติดใบรายงานตัว และบัตรประจำตัวนักศึกษา
6 นักศึกษาระดับปริญญาโท ประมาณ 4,800 บาท  (ไม่รวมค่าหน่วยกิต ที่ต้องชำระภายหลัง)