ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
https://drive.google.com/file/d/1RC13PYIHgtkqdaLqFvYi58Ohl5gG20Zl/view?usp=sharing

การเตรียมตัวสอบ

  1. ผู้เข้าสอบต้องมีบัญชีอีเมล์ Gmail
  2. โน๊ตบุค หรือคอมพิวเตอร์ที่ติดกล้อง, Smart Phone, Tablet
  3. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download

ขั้นตอนการสอบออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ

  1. Download Application ZOOM ได้ที่ https://zoom.us/download
  2. เปิด Application ZOOM ตามลิงค์ที่ประกาศ ผู้เข้าสอบสามารถเข้าห้องสนทนาได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. และควรเข้าห้องสนทนาก่อนเวลาสอบ 30 นาที
  3. เปิดกล้องให้เห็นผู้เข้าสอบชัดเจน ห้ามใช้ภาพนิ่ง หรือรูป Avatar
  4. รอรับลิงค์ข้อสอบใน ZOOM โดยเป็นการทำข้อสอบใน Google Form (ต้อง Login เข้า บัญชี Google หรือ Gmail ก่อน)

ตารางสอบและลิงค์ห้องสอบ

สอบวิชาภาษาอังกฤษ (ทุกสาขาวิชา)

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. – 11.00 น.
เริ่มเข้าห้องสอบเวลา 08.00 น.

ห้องสอบ
https://us02web.zoom.us/j/86771133178
Meeting ID: 867 7113 3178
ผู้เข้าสอบต้องมีบัญชีอีเมล์ Gmail

สอบสัมภาษณ์ ออนไลน์ (แยกสาขา)

1. ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ห้องสอบ :

2. ป.เอก สาขาวิชายุทธษศาสตร์การพัฒนา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/xaa-svqm-bke

3. ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 น.- 15.15 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/jpy-zqcr-ong
ลำดับสัมภาษณ์
1. นายฐิติพงษ์ บัวลอย เวลา 13.15 – 13.30
2. นางสาวจริยา คำภาพล เวลา 13.30 – 13.45
3. นางสาวณัฐชา ศรีชัยยศ เวลา 13.45 – 14.00
4.นางสาวพัณณ์ชิตา พงศ์มหัทธนาธร เวลา 14.00 – 14.15
5. นาย Li Yitong เวลา 14.15 – 14.30

4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZI1Mv9-JYbZdsjIle0M3W8W2ZLaBlFITrlOj0XrX49I1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d4946a41-dc6a-4f19-bea4-fc19dda752da&tenantId=2f590d6f-7af9-4983-96c6-46c8758cdef8

5. สาขาวิชาการวิจัยและการประเมินผลทางการศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
https://zoom.us/j/96842868734?pwd=RDFJWlJBb3F3a3Bnb0h4aDJMNXFzQT09
Meeting ID : 968 4286 8734 Passcode : 397852

6. สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 14.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/wii-vvkf-zvv

7. สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ :

8. ป.โท สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/ddi-nrkc-nsi

9. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.- 15.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/qsn-ebbn-ezj

10. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://meet.google.com/nhq-jxuh-coy

11. สาขาวิชาศิลปะอีสาน
สอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://us02web.zoom.us/j/85922671766
Meeting ID: 859 2267 1766

12. สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ห้องสอบ : https://zoom.us/j/95620258882?pwd=SXJqVE1lZ3ZkdnhrUGhJWFg4ZDNIZz09
Meeting ID: 956 2025 8882 Passcode: 049149

13. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. – 14.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/ewv-pnwu-mir

14. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. – 15.00 น.
ห้องสอบ : https://meet.google.com/jnq-gxgb-xiq