หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2563)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2562)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พ.ศ.2563)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม (พ.ศ.2565)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะอีสาน หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2561)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2563)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561)