รายชื่อผู้นำเสนอบทความวิจัย การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 14 (ออนไลน์)

รายชื่อผู้นำเสนอบทความ และตารางการนำเสนอ

คำชี้แจงสำหรับผู้นำเสนองานประชุม NGRC2021

การเข้าใช้งานระบบ Microsoft Teams ทางกรรมการที่ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 14 จะส่งอีเมล (E-mail) ไปยังผู้นำเสนอทุกท่าน

ให้ผู้นำเสนอดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ผู้นำเสนอต้องเข้ามารายงานตัวในห้องย่อยโดยกำหนดชื่อไฟล์คือรหัสบทความ_ชื่อผู้นำเสนอ เช่น ED1-1_onanong ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2564
  2. ผู้นำเสนอทุกท่านเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams เพื่อทดสอบระบบการนำเสนอผลงานในระบบ Microsoft Teams ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564
  3. ผู้นำเสนอทุกท่านเข้าสู่ระบบ Microsoft Teams และนำเสนอบทความผ่านระบบ Microsoft Teams ของที่ประชุม ในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
  4. หลังจากนำเสนอเรียบร้อยขอความกรุณาผู้นำเสนอตอบแบบประเมินออนไลน์ได้ที่:  https://forms.gle/8ZAz6ybWJftadtRq7

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

* นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้ใช้อีเมล์ @365.udru.ac.th ในการเข้าระบบ Microsoft Team

** PROCEEDINGS จะสามารถดาวน์โหลดได้ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564