รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น ภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๔

ให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกมาสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ ห้อง ๕๒๑ อาคาร ๕ ชั้น ๒ และทางสาขาวิชาจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์แบบ
ออนไลน์ในวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ทางโปรแกรม Zoom Meeting ที่
https://us02web.zoom.us/j/81966822584 Meeting ID: 819 6682 2584

ประกาศรายชื่อ-ป.เอก-ศิลปกรรมพื้นถิ่น