ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีกำหนดการออก ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 และ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2565 ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://so06.tci-thaijo.org/index.php/UDRUAJ/