ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ รับสมัคร

สาขาที่เปิดรับ
ระดับปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)
1. การบริหารการศึกษา จำนวน 15 คน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 15 คน
3. ศิลปกรรมพื้นถิ่น จำนวน 15 คน

ระดับปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
1. การบริหารการศึกษา จำนวน 80 คน
2. วิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 30 คน
3. การวิจัยและประเมินผลการศึกษา จำนวน 15 คน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 20 คน
2. การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น จำนวน 20 คน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
1. วิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 15 คน
2. สาขาวิชาการจัดการเกษตรและนวัตกรรม จำนวน 20 คน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการ จำนวน 20 คน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 10 คน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 30 คน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ศิลปะอีสาน  จำนวน 30 คน

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 รับสมัคร
21 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
28-29 พฤษภาคม 2565 สอบคัดเลือก
4 มิถุนายน 2565 ประกาศผลสอบ
6 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2565 รายงานตัว
25 มิถุนายน 2565 ปฐมนิเทศ/เปิดภาคเรียน

ขั้นตอนการสมัคร
ช่วงเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

  1. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และสั่งPrint
  2. ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี เงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  3. ส่งหลักฐานการสมัครและสำเนาการโอนเงิน โดยสามารถส่งได้ 2 ช่องท่าง คือ
    ส่งหลักฐานด้วยตัวเองที่ สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 5 ชั้น 2 ม.ราชภัฏอุดรธานี
    หรือ ส่งหลักฐานการรับสมัครทาง Google Form

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาเอก มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
5) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา ประกอบด้วย ปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ ทางการศึกษาและใบรายงานผลการเรียนในระดับปริญญาโท อย่างละ 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) หนังสือรับรองศักยภาพทางวิชาการในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอน ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
8) สำเนาหลักฐานคะแนนผลสอบรับรองภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 2 ปี) และ/หรือ หนังสือรับรองที่สำเร็จหลักสูตรปริญญาที่จัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
9) เอกสารกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research Conceptual Framework)
10) เอกสารข้อมูลอัตชีวประวัติความคาดหวังในการเข้าศึกษาต่อและแผนการนำความรู้ไปใช้เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
11) เงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)

หลักฐานการสมัครระดับปริญญาโท มีต่อไปดังนี้
1) ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ติดที่ใบสมัคร
3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ 1 ชุด
4) สำเนาใบปริญญาบัตร หรือเอกสารรับรองคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้สมัคร และใบรายงานผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
6) หนังสือรับรอง (Recommendation) จากผู้บังคับบัญชา อาจารย์ผู้สอน หรือบุคคลที่น่าเชื่อถือได้ ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด (Download)
7) ใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
8) เงินค่าสมัครสอบจำนวน 300 บาท (ชำระค่าลงทะเบียนโดยการโอนมาที่ เลขที่บัญชี 401-1-19532-4 ธนาคารกรุงไทย)