ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การลดค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคการศึกษาที่ 2/2564)