ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ตารางห้องสอบ

ผังที่นั่งสอบ

ผู้มีรายชื่อให้สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ตามห้องในประกาศ และสอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป