ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.โท สาขาวิชานวัตกรรมทางคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีการศึกษา 2565

ให้ผู้มีรายชื่อ สอบวิชาข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทาง https://meet.google.com/fkk-ouxe-bmf และสอบสัมภาษณ์เวลา 13.00 น . ทาง https://meet.google.com/ajg-owvj-ukr