นักศึกษาสามารถแจ้งขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาได้ไม่เกินวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน

https://portal7.udru.ac.th/web/hmrservice2/index.php?file=teacher/show_study_moo.php

แบบแจ้งขอถอนรายวิชา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9qHOxgMV5Sqn3ONm9w_s59wDe8wlOpfgQtP-0JNtKOd3FIA/viewform

แบบแจ้งขอเพิ่มรายวิชา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeznEkxvsnwmon50asmzg0ZsY_a2FiDd70JHuvcLvnFxNqgQQ/viewform