Contact US

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 042-248680 หรือ 042-211040 ต่อ 1178

Email : udru.ajournal@gmail.com


การส่งบทความ

ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่(คลิ๊ก) โดยส่งเป็นไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Word นามสกุลไฟล์เป็น .doc

ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหนับผู้เขียนบทความได้ ที่นี่ (คลิ๊ก)