ปีที่ 7 ฉบับที่ 1ลำดับชื่อบทความวิจัยชื่อผู้แต่งหน้า
1แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองทุ่งยั้ง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีนวคม เสมา1
2กันตรึมบุรีรัมย์คณะบุญถึง ตำบลโคกตาด้วง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์สุดฤทัย เมอะประโคน18
3แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแกนนำสภาองค์กรชุมชนสำหรับการจัดการตนเองจังหวัดบึงกาฬธนกฤต ทุริสุทธิ์34
4โครงการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อพัฒนาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข : กรณีศึกษา ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุงจันติมา จันทร์เอียด49
5ผลการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) วิชาการบัญชี เรื่อง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าขาย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ศิราพร แซ่ตั้ง64
6แนวทางการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดียาเสพติดเรือนจำกลางอุดรธานีสถิต แก้วปัญญา79
7ผลของกรณีศึกษาเสริมด้วยเทคนิคหมวกหกใบต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุทิน หรพูน94
8พีแอลเอเอ็น: กลวิธีในการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจยุพิณ ผิวขาว110

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2ลำดับชื่อบทความวิจัยชื่อผู้แต่งหน้า
1ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบ ซี ไอ อาร์ ซี เสริมด้วยแนวการสอนแบบโฟร์บล็อกส์ต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและการเขียนสรุปความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชวพร ทับศรี21
2ผลของการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิดเสริมด้วยแผนผังความคิดต่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มนัญชยา อัมรินทร์39
3การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น โดยการสอนแบบอุปนัยหรือการสอนแบบนิรนัย เสริมด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ธัญญารัตน์ สานันต์55
4การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยฉันทามติชุมชน: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีรภัสสา บุตรี77
5ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุดรธานีอุไรวรรณ นามแก้ว97
6สภาพและปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดอุดรธานีทวีป เหลือจันทร์113
7แนวทางการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุดรธานีวิลาวัลย์ ทันตาหะ137
8ภาวะผู้นำแบบอำนาจบารมีของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีอรอุมา สินธุพันธ์151
9ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคผ่านแอพพลิเคชั่น LAZADAกรองกาญจน์ พึ่งแก้ว169
10ความไว้วางใจที่มีผลต่อแนวโน้มการใช้บริการพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทยในเขตกรุงเทพมหานครอาภรณ์ สามงามมี179
11คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพนัสรมย์ คุ้มกิจ189
12ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ศึกษากรณี ลูกค้าวัยทำงาน เขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนครเดชา ราชคำ203
13การพัฒนาจริยธรรมตามหลักเบญจศีลสำหรับนักเรียนประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีวิริยะ ธานีกุล219
14การพัฒนาการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีอารีย์ ประยูรมณีรัตน์233

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
ลำดับชื่อบทความวิจัยชื่อผู้แต่งหน้า
1ผลการใช้วิธีการแบบเปิดที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาเสริมด้วยเกมการศึกษาต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ณัฐพร แก่งมงคล23
2ผลของการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดพหุปัญญาต่อทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และพฤติกรรมความร่วมมือของเด็กปฐมวัยเนตรนภา กอทอง39
3ผลการเรียนแบบร่วมมือ แบบซี ไอ อาร์ ซี เสริมด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านต่อความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กาญจนา โพธินาม53
4ผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบซี ไอ อาร์ ซี เสริมด้วยแบบฝึกทักษะต่อความสามารถในการอ่านภาษาไทยเพื่อความเข้าใจและความสามารถในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6พัชรียา ห้อยทราย67
5ผลของรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เสริมด้วยแบบฝึกทักษะปฏิบัติต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4พูลสวัสดิ์ มาลา87
6ผลการเรียนรู้แบบโครงงานเสริมด้วยแผนที่ความคิดต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สุทิศา ศรีมาตย์101
7ผลการเรียนแบบร่วมมือแบบการเรียนรู้ร่วมกันเสริมด้วยกลวิธี STARและแบบฝึกทักษะที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ปัญญาพร ภาสอน119
8ผลการสอนทางตรงเสริมด้วยเกมทางภาษาต่อความสามารถในการอ่านและเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ราตรี ชัยชนะ141
9การพัฒนาความสามารถด้านความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมบทพูดเข้าจังหวะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4อรทัย เพียศรี155
10แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายบรรจุภัณฑ์บริษัทเบียร์ลาว สปป ลาวสมจัน อุปไชย173
11ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนเครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิตบ้านผือสัญญา สร้อยเสนา187
12การจัดการขยะมูลฝอยระดับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลจังหวัดอุดรธานีเสรี สุขศาลา201

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2


ปีที่ 5 ฉบับที่ 1


ปีที่ 4 ฉบับที่ 2


ปีที่ 4 ฉบับที่ 1


ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

บทความวิชาการ

 • ดร.ละดา ดอนหงษา
 • ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง
 • บทความวิจัย

 • บุญส่ง พานชัยภูมิ
 • ศุภลักษณ์ ศุภรัตนกุล
 • อารมณ์ พาไทสง
 • ปิยนุช เพ็งลี
 • คำสอน พรมมานิด
 • ไพรินทร์ มาลา
 • งามตา เอี่ยมทศ
 • นันทวัน หมุดปิน
 • คำพอง โสภิณ
 • รุ่งฤดี ปัสสาแก้ว
 • เจษฎาวุธ กุลชาติ
 • ศศิตรา แพงไธสง
 • นิตยา รจนัย_
 • ปนัดดา อุ่นแก้ว
 • วินัย มารมย์
 • Book Review

 • รศ.ดร.ประพาศน์ พฤทธิประภา

 • ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

  บทความวิชาการ

 • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์
 • ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย
 • บทความวิจัย

 • จุฬาลัย ช่อกิจ
 • กษณา ชูดำ
 • ฉวีวรรณ แสงเลิศ
 • ประเทือง สุบรรณ์
 • พระอรุณ ลุนสะแกวงษ์
 • ดวงใจ หาญเชิงชัย
 • รัศมี สาระนันท์
 • วิยดา เทศกลั่น
 • ระพีพรรณ เล็กจำปา
 • มาลิณี ทองดอนพุ่ม
 • วันนะเลก เหลื้อง
 • Book Review

 • ดร.วรวุฒิ ตัถย์วิสุทธิ์

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

  บทความวิชาการ

 • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
 • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
 • บทความวิจัย

 • พีระพงษ์ พรมสอน
 • นันทวัฒน์ พินิจพรม
 • จีระพร เสนาภักดี
 • อรัญญา ธาตุไชย
 • สุมาลี คำภาบุตร
 • อุลัยวรรณ์ สุวรไตร
 • สุดารัตน์ ศรีไสว
 • ปิยะภรณ์ ศิริชัยพรศักดิ์์
 • ลาวัลย์ นาเมืองรักษ์
 • พิณรัตน์ สาริวงษ์
 • ศุภรัตน์ กุลชาติ
 • เยาวภา พันกกค้อ
 • บัวหลวง ติ่งรุ่งเรือง
 • Book Review

 • Jeffrey C. Nash

 • ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

  บทความวิชาการ

 • ผศ.ดร.อุดม จำรัสพันธุ์
 • รศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล
 • บทความวิจัย

 • ศิริพร ชัยสาร
 • เผด็จ สุขเกษม
 • จริญญา ปะจักโก
 • สรินยา นาคะพงศ์
 • ภาวิณี แก้วแก่น
 • ปาวิตา ไชยมาตย์
 • นงลักษณ์ โพธิ์คำ
 • กิตติพงษ์ บุญญานุพงศ์
 • เฉลียว ไฝทอง
 • บัวลา ตู้จันโต
 • Book Review

 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงศ์

 • ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

  บทความวิชาการ

 • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
 • รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์
 • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤิทธิ์
 • บทความวิจัย

 • จิตติพง กาติวงศ์
 • ศรีนวล สืบวงษา
 • วาสนา ยศแก้ว
 • ทัศนีย์ เกษราษฎร์
 • เสาวนีย์ ยุทธมานพ
 • Book Review

 • ดร.ไพศาล แน่นอุดร

 • การส่งบทความ

  ส่งบทความทางเว็บไซต์ได้ ที่นี่(คลิ๊ก) โดยส่งเป็นไฟล์จากโปรแกรม Microsoft Word นามสกุลไฟล์เป็น .doc

  ท่านสามารถดาวน์โหลดคำแนะนำสำหนับผู้เขียนบทความได้ ที่นี่ (คลิ๊ก)