บรรณาธิการวารสาร

กองบรรณาธิการ

 • รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ     บรรณาธิการ
 • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์    รองบรรณาธิการ
 • ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล    ผู้ช่วยบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.ดร.สมหวัง พิริยะนุวัฒน์
 • ผศ.ดร.ทัศนีย์ ไพฑูรย์พงศ์    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • ผศ.ดร.เบญจิต ขจรไพร   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Dr.Robert Lasen   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Prof.Dr.Norigalei Susulax   University of Ryukyu
 • รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • รศ.ประกายศรี ศรีรุ่งเรือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 • ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 • ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • รศ.ดร.ประยงค์ กลั่นฤทธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • รศ.ดร.สืบชาติ อันทะไชย   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • Prof.Dr.Jeffrey C.Nash   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 • รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี