ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลรูปเล่มAbstract
163120805104นางสาวกัญภร  ธรรมสมบัติ
263120805110นางสาวพรพิมล  ไขมีเพ็ชร
362120803102นายบงการ  อุ้ยนอก
462120605125นายวัชระ  อรุณโน
562120202101Mr.Phomma  Thitluangsay
663611152104นายณัฐชนนท์  แก้วศุภร
763611152109นายจักรพงษ์  บรรณารักษ์
863611152110นายจักรกฤษ  หอนงาม
960120609111นางสาวฐิติชล  มงคลศรี
1063611152103นายพุทธรักษ์  ชมภูธร
1163611152116นายจัตุรถากรณ์  คล้ายทอง
1263611152102นายอภิวัฒน์  หมื่นหน้า
1362120633102นางสาวภัทรา  ทาวิโรจน์
1462300802105นายไพวัน  เพลิดพราว
1561120609107นายเทวินทร์  สินธุมัด
1663611152107นางสาววรีรัตน์  บุญรักษา
1763611152108นายกฤตภพ  ศุภพิสุทธิ์
1863611152121นายราชบัณฑิต  ปิดตาทะโน
1963611152105พระเสกสรร  สนทอง
2063611152111นางอรดี  ภาพลงามตรวจแล้วผ่าน
2161120609101นางสาวกิตติยา  สุ่มมาตย์
2262120605117นายสถาพร  เข็มพันธ์
2362120605113นางสาวนิรินดา  เศรษฐแสงศรี
2460120609102นางสาวลลิตา  หวังดี
2562120605126นางสาวอภิรดี  แสนงามผ่านส่งตรวจ
2660120605108ว่าที่ร้อยตรีกิจติ  ทองมีขวัญส่งตรวจรับคืนไปแก้ไข
2761120605109นายสุพล  สุทธิยุทธเสนีย์ส่งตรวจส่งตรวจ
2859130702104นายกรกฤช  จันศรีรับคืนไปแก้ไขรับคืนไปแก้ไข
2960120803127นายวีระพงษ์  ศักดาพิทักษ์รับคืนไปแก้ไขตรวจแล้ว