ตรวจสอบสถานะการตรวจรูปเล่มวิทยานิพนธ์

ที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลรูปเล่มAbstract
161120609108นางสาวศิริลักษณ์  เล็งไทสงค์
261120609102นางสาวปวีณา  เอี่ยมน้อย
362120605132นางสุธิษา  ปุริมะโนส่งตรวจส่งตรวจ
457120605116นางสาวพัชรินทร์  ป้อมเชียงพังส่งตรวจส่งตรวจ
561300802105Mr.Soukvilay  Vilavongรับคืนไปแก้ไขรับคืนไปแก้ไข
662120605126นางสาวอภิรดี  แสนงามส่งตรวจส่งตรวจ
760300802101นางวิไลพร  แก้วสิมมาส่งตรวจส่งตรวจ
860120605108ว่าที่ร้อยตรีกิจติ  ทองมีขวัญส่งตรวจรับคืนไปแก้ไข
961120605109นายสุพล  สุทธิยุทธเสนีย์ส่งตรวจส่งตรวจ
1059130702104นายกรกฤช  จันศรีรับคืนไปแก้ไขรับคืนไปแก้ไข
1159130702115Mr.Vu  Trong Quyenรับคืนไปแก้ไขรับคืนไปแก้ไข
1262120605114นายณัฐพล  พงษ์ถาวรผ่านรับคืนไปแก้ไข
1360120803127นายวีระพงษ์  ศักดาพิทักษ์รับคืนไปแก้ไขตรวจแล้ว