ตารางสอบวิทยานิพนธ์


ตารางสอบวิทยานิพนธ์ เดือน : กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร 5 114.00น.65120603110นางสาวสุลดา  ศรีเชียงสา1. รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง
2. รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
3. ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
215.00น.65120603105นางสาวกรวิภา  ตีระศรี1. รศ.ดร.โชคชัย ยืนยง
2. รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
3. ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
1704 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ109.00น.66611152105นายกฤษณะ  ผลไสว1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
210.00น.66611152101นายสิทธิศักดิ์  เนตรโสม1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
311.00น.66611152110นายชรินทร์  ทองมั่น1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
413.00น.66611152108นางสาวกัญญารัตน์  เมืองคำพันธ์1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
514.00น.66611152115นางสาวพิมผกา  แสนชัย1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้อง Smart Classroom 2109.00น.65120603111นางสาวพรรณณิภา  กองแก้ว1. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
2. ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
3. รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
210.00น.65120603120นางสาวจุฑาวรรณ  นวกะคาม1. ผศ.ดร.ถาดทอง ปานศุภวัชร
2. ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล
3. รศ.ดร.วรัญญา จีระวิพูลวรรณ
วิทยาศาสตร์ศึกษา (ค.ม.)
วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิต อาคาร 5 ชั้น 2110.00น.65C10608108Miss.Li  Liu1. รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม
2. รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
3. ดร.สุภัทรา วันเพ็ญ
4. รศ.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
5. ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
ป.เอก หลักสูตรและการเรียนการสอน
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5109.00น.66611152102นายถวัลย์รัชต์  อะนุ1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
210.00น.66611152116นางสาวสุวิภา  ธนะภูมิชัย1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
311.00น.66611152117นางสาวภัทราวดี  คำสิทธิ์1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.เขมณัฐ ภูกองไชย
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
413.00น.66611152109นางสาววิลัยวรรณ  อนันตโสภณ1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
514.00น.66611152114นางสาวอังคณา  วรพิมพ์รัตน์1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. ดร.วิไลลักษณ์ ขาวสอาด
3. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
615.00น.66611152112นายภักดี  พิลาชัย1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5109.00น.66611152106นางสาวศิรินารถ  สิทธิ์ทอง1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
210.00น.66611152103นางสาวยุวดี  ขันศรี1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
311.00น.66611152104นางสาวพิมพ์นรี  พระวิเศษ1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
413.00น.66611152111นายวุฒิพงษ์  กองทอง1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
514.00น.66611152113นายณภัทร์ภณ  กงซุย1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
615.00น.66611152107นางสาวนวินดา  โมฆรัตน์1. รศ.ดร.ปาริชา มารี เคน
2. รศ.ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
3. รศ.ดร.สุภีร์ สมอนา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ออนไลน์113.00น.62120609108นางสาวอรพรรณ  ก่องขันธ์1. รศ.ดร.นิราศ จันทรจิตร
2. ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม
3. รศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต
ป.โท หลักสูตรและการเรียนการสอน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร 5 109.00น.64120605212นายเอกบดินทร์  นันเชียงเครือ1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. ผศ.ดร.คณิศร จี้กระโทก
3. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
4. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
210.00น.65120605221นางสาวใบเฟิร์น  ชัยคาม1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
3. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5113.00น.64120605109นายศิวาวุธ  วิเวก1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. รศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์
3. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
4. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
215.00น.63120605118นายจักรพงษ์  จักรสิทธิ์1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. รศ.ดร.สุนิสา วงศ์อารีย์
3. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
4. ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ศรีจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
1703 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ110.00น.65120612106นางสาวรัตนาวดี  หมื่นศรีภูม1. ผศ.ดร.มานิตย์ อาษานอก
2. ผศ.ดร.มานะ โสภา
3. ผศ.ดร.พิศณุ ชัยจิตวณิชกุล
ป.โท นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ศึกษา
1704 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ113.00น.65120605240นายอารักษ์  คำสิงห์1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
3. ดร.นวัตกร หอมสิน
4. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
ป.โท การบริหารการศึกษา
214.00น.63120605139นายรัชนัย  บุญสุภา1. ผศ.ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์
2. ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ
3. ผศ.ดร.สุชาดา บุบผา
4. ดร.นวัตกร หอมสิน
ป.โท การบริหารการศึกษา
ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 5109.00น.64B10605108Mr.Haoran  Xin1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. ผศ.ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์
3. รศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
210.30น.64B10605109Mr.Jiantao  Huang1. รศ.ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์
2. ผศ.ดร.พิมพ์พร จารุจิตร์
3. รศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
ป.โท การบริหารการศึกษา
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมบัณฑิต ชั้น 2 อาคาร 5 113.00น.65120605104Mrs.Tran  Bich Tram1. รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
2. รศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
3. ดร.นวัตกร หอมสิน
ป.โท การบริหารการศึกษา
ห้องประชุมบัณฑิต อาคาร 5 ชั้น 2110.00น.65120605105Mr.Vo  Chi Thanh1. รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
2. รศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์
3. ดร.นวัตกร หอมสิน
ป.โท การบริหารการศึกษา
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567
สอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
ห้องสอบที่เวลารหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลกรรมการสอบสาขาวิชา
ห้องประชุมคณะครุศาสตร์113.00น.65B10606103MR.ZONGHENG  ZHAO1. Dr.Yong Liu
2. ผศ.ดร.วิรดี เอกรณรงค์ชัย
3. ผศ.ดร.เอกศักดิ์ เฮงสุโข
4. ผศ.ดร.จักริน ด้วงคำ
5. รศ.ดร.กรีฑา พรหมเทพ
พลศึกษาและสุขศึกษา