คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการรดน้ำดำหัวและแข่งขันกีฬา บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 12.00 - 19.00 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG 1813IMG 1756

IMG 1985IMG 1993

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106160