คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และการเขียน SAR ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 2337IMG 2338

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106183