คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561

[2018-01-05] สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถยื่นขอรับทุนได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายละเอียดการรับทุน www.constitutionalcourt.or.th 

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF ประจำปี 2561

[2018-01-04] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 


 

การเสนอของบประมาณการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 27 กรกฏาคม 2560 สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nrct.go.th หรือ www.nrms.go.th


เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท - เอก รอบ 2/2560

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสสหกรรม-SuRF 


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการโครงการวิจัย "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต"

ทุนการศึกษาโครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

ทุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
98945