คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


ข้อบังคับบัณฑิตวิทยาลัย

 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายเวลาศึกษาเพื่อรอตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือ ดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2560

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก พ.ศ. 2560

6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้ง และการนับภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2560

7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.2560 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106166