คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา

วิสัยทัศน์
ผู้นำทางวิชาการ สร้างสรรค์งานวิจัย พัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. สร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์
รอบรู้วิชาการ เชี่ยวชาญงานวิจัย รับใช้สังคม

เอกลักษณ์
แหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ และงานวิจัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และสร้างผู้นำทางวิชาการและการวิจัย ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม ตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
2. เพื่อส่งเสริมการทำวิจัย สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม สู่การพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
3. เพื่อให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้และนวัตกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
4. เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา
5. เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในการแข่งขัน

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
106182