คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


วันราชภัฏ ประจำปี 2561

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีวันสถาปณาสถาบันราชภัฏ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

0IMG 1233

0IMG 1270

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
74115