คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางการบริหารการศึกษา วันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด

IMG 1741IMG 1745

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

 

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
74102