คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จัดโครงการประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง การจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และการเขียน SAR ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

IMG 2337IMG 2338

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


 

การนำเสนอผลงานวิจัย

ส่งบทความวารสารวิชาการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

[2018-01-04] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสสหกรรม-SuRF 

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

[2018-10-07] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  https://app.gs.kku.ac.th/gs/

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
89861