คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 -15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพร สร้อยน้ำ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
74119