คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 4


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

 


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 12


 สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 9


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 8


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 4 ฉบับที่ 6


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 12


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 11


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 10


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 9


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 8


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 7


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 6


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 5


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 4


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 3


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 2


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 3 ฉบับที่ 1


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2


สารบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1


การนำเสนอผลงานวิจัย

ส่งบทความวารสารวิชาการ

ทุนสนับสนุนการวิจัย

[2018-01-04] สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้โครงการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561   

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม (พวอ.) ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุน พวอ. ระดับปริญญาโท-เอก ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-IRF และทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสสหกรรม-SuRF 

กระทรวงการศึกษาสาธารณรัฐประชาชนจีนประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - เอก ภายใต้โครงการ Youth of Excellent Scheme of China ประจำปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ข่าวกิจกรรม อบรม สัมมนา

[2018-10-07] บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรม ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่  https://app.gs.kku.ac.th/gs/

บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
94769