คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

3419900146141

รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล

สืบค้นวิทยานิพนธ์

DCMSGIF


วารสารวิชาการ


สารบัณฑิตวิทยาลัย


การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3/2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ภาพกิจกรรมทั้งหมด


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาคาร 5 ชั้น 2
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี 41000

โทรศัพท์ : 0-4221-1040 ต่อ 1701 หรือ 1178
โทรสาร : 0-4224-8680

E-mail :  graduate@udru.ac.th

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
74118